Skap økt produktivitet på arbeidsplassen med styrkebasert ledelse

Vil du ha produktive ansatte? Da må du skape engasjement og entusiasme. Det kommer ikke av seg selv. Med fokus på styrker og verdier hos alle ledere og ansatte, vil bedriften oppnå bedre utvikling og økt produktivitet.

Ved å fokusere på styrkene til hver enkelt medarbeider og deg selv, forløser du et stort potensial til enestående prestasjoner. Som et av Europas ledende innen anvendt styrkebasert lederutvikling, kan vi med sikkerhet si at en balansert bruk av verdier og styrker i et team, er nøkkelen til utvikling og produktivitet.

Tilfredshet er ikke nok
Følelsen av lykke kan øke prestasjonene i arbeidet, men vi må være oppmerksomme på at lykke deles inn i to dimensjoner målt i tilfredshet og engasjement. Det holde dessverre ikke med bare tilfredse ansatte for å få produktive ansatte.

Mange bedrifter jobber mye med tilfredshetsundersøkelser og setter likhetstegn ved tilfredse ansatte og produktivitet. Forskning viser derimot at tilfredshet ikke er nok. Det er engasjement og interesse som utløser lyst til innsats og utvikling, og disse følelsene tilhører et annet system i hjernen vår.

En medarbeider kan være tilfreds med å gå på jobb, gjøre enkle oppgaver og glede seg til neste lunsjpause. Det bidrar ikke til økt produktivitet!

Tilfredshet på jobben er bra for gode samtaler og samhold på arbeidsplassen. Det har en positiv effekt på helsen og kan redusere sykefraværet. Det har derimot ingen påvirkning på produktiviteten.

Du som leder må i tillegg sørge for å skape et arbeidsmiljø hvor folk er motiverte til å ta utfordringer, handle på et mulighetsrom og gå utenfor komfortsonen.

Du må inspirere og engasjere
En av Straumes artikler, publisert i et av fagfeltets mest anerkjente tidsskrift, viste at inspirasjon hovedsakelig påvirkes av ytre omstendigheter. Hele 74 prosent av det som påvirker inspirasjonen hos medarbeidere kunne forklares av situasjonen, og ikke personen (Straume & Vittersø).

Dette tyder på at du har stor mulighet til å inspirere dine medarbeidere til å bli engasjert, og med det påvirke den lykkefølelsen som bidrar til produktivitet. Følelser regulerer adferd, og uten lyst til å legge innsats og energi i oppgavene, blir det vanskelig å gjennomføre.

Som leder må du tilrettelegge konteksten på en måte som skaper mening, indre motivasjon og lyst til å nå målene.

Visjoner er viktig
Det er lett å lage mål, men det vanskelig er å få folk til å nå målene.

Et mål uten visjon gir ingen mening. Motivasjonen ligger i det bildet som males av verden slik den er etter oppnådd mål. Visjonen er den dypere årsaken til målene, og sånn sett er målene bare et virkemiddel for å få til noe større.

Når alle vet hvorfor det er viktig å nå et mål, vil motivasjonen for å lykkes øke.

Vi vil presisere at mål og strategier er viktige virkemidler for en bedrift eller en organisasjon, men visjonen gir målet mening – den gir svaret på hva som vil skje når selve målet er nådd.

Verdier er kjernen til utvikling
Verdier er våre grunnleggende leveregler. De er stabile og fungerer som vårt innvendige kompass. Vi endrer meninger, holdninger, tanker og følelser – men verdiene består.

Når du handler i tråd med dine egne verdier, viser forskning at produktiviteten øker. Når du handler på tvers av verdiene dine, tappes du for energi.

Styrker defineres som verdier uttrykt gjennom tanker, følelser og handling.

Når du som leder forstår hvordan balansert bruk av styrker henger sammen med gode prestasjoner, blir den styrkebaserte utviklingen et sterkt virkemiddel for ansatte og organisasjoner på sitt beste. Folk er stolt av verdiene sine. Det gir dem følelsen av å være ekte og oppriktig.

Eksempler på verdier er kvalitet, omsorg, ærlighet, rettferdighet, kreativitet, kontroll og så videre. En person har et sett med flere verdier, og på en arbeidsplass kan det være større variasjon internt i teamet enn du kanskje er klar over.

Fokus på styrker for bedre prestasjon
Husk at alle styrker også kan overbrukes – og de kan utløse såkalte allergier hos deg selv eller andre. Kvalitet som styrke er et godt eksempel på dette.

Dersom du har kvalitet som en grunnleggende verdi, vil du legge innsats i arbeidet for å sikre kvalitet, og vil reagere positivt over din egen kvalitetsbevisste innsats. På den andre siden vil du bli frustrert når du ikke får anledning til å utøve kvalitet, eller må samarbeide med mennesker som ikke legger kvalitet i arbeidet. Du vil kanskje oppfatte dem som slurvete og useriøs, men det er en lite reflektert holdning.

Vi kaller dette allergier, og det er den følelsesmessige reaksjonen som oppstår når vi handler eller samhandler på tvers av verdiene.

Det interessante med allergier er at problemet sitter på begge sider av bordet.

Det er altså ikke bare den «slurvete» som blir et problem, men også du – i din snevre og følelsesladde tolkning. Bak slurv og useriøs atferd, ligger kanskje styrker som effektivitet og framdrift. Bak egoisme ligger kanskje selvstendighet.

Det er først når vi forstår dette at vi kan utnytte potensialet som ligger i mangfoldet, fordi vi blir mer rause og tolerante ovenfor forskjellighet.

Likevel er det viktig å påpeke at vi ikke må tro at styrker er noe vi alltid skal bruke mer av.

Vi har sett de aller fleste styrker bli overbrukt. Tydelighet blir arroganse, den fokuserte får tunnelsyn, den ydmyke blir utydelig og den visjonære blir for svevende. Å tilrettelegge for at ansatte får bruke styrkene sine i riktig kontekst og på en balansert måte, er et stort utforløst potensial blant ledere i Norge.

Ved å utøve styrkebasert ledelse vil gjensidig respekt for andes styrker og verdier hindre konflikter. Med fokus på styrkene til hver enkelt og teamet samlet, vil det gi økt produktivitet.

Styrkekartlegging
Lisa kartlegger en leders styrker, ressurser og utfordringer

Styrkebasert ledelse
Som leder er det viktig å kartlegge både egne og medarbeidernes styrker.

Utdanning og erfaring alene er ikke godt nok til å sette sammen et godt team. Finn styrken til hver medarbeider og bruk disse bevisst i sammensetning av ulike team og prosjektgrupper er vårt råd til deg som leder.

Du kan ha et komplementært tverrfaglig team basert på kompetanse, men hvis alle skårer høyt på kvalitet og ingen er drivere for effektivitet, går det ut over leveransen. Hvis alle er sterk på resultat og prestasjon, og ingen bidrar til kreativitet og gode ideer, blir heller ikke leveransen optimal.

Det er en prisgitt ferdighet å se forbi folks CV, og forstå hvilke ressurser folk egentlig sitter på.

Styrkebasert ledelse er basert på styrkene som hver enkelt medarbeider har på bakgrunn av sitt personlige verdisett. Ved å fokusere på styrkene skapes engasjement og entusiasme, som bidrar til økt produktivitet.

Vi viser til en undersøkelse som viser at ved å jobbe bevisste med styrker, og fremheve styrkene til hver enkelt medarbeider øker produktiviteten med 36 prosent. Til sammenlikning ble produktiviteten redusert med 26 prosent der hvor fokuset var på svakheten. Undersøkelsen ble foretatt med et utvalg på 10.000 personer og viser viktigheten av styrkebasert ledelse.

Ved å fokusere på styrker fjernes behovet for å forsvare svakheter. Dersom det er behov for å gi korreksjoner og rette opp feil som er gjort, kan dette gjøres med fokus på hvilke styrker medarbeideren har overbrukt. For eksempel at kvalitet ble perfeksjonisme, og derfor klarte ikke vedkommende å levere på tid. Da reduserer du sjansen for at vedkommende føler behov for å avvise, bortforklare eller forsvare seg.

Vi vil påpeke at hensikten med en slik tilbakemelding er å få vedkommende til å lytte, forstå og lære. Klarer du å formidle med anerkjennelse og respekt, skaper du lyst til endring og utvikling.

Få fram hva du ønsker mer av, ikke be om mindre av noe. Ledere som har et bevisst forhold til ønsket effekt, lykkes oftere.

Bedrifter i dagens marked må være parat til raske endringer. Da er det viktig å ha endringsvillige ansatte. Styrkebasert ledelse har fokus på nettopp det som engasjerer og inspirerer medarbeidere til å gjøre en ekstra innsats.

Oppsummert kan vi si at styrkebasert lederutvikling handler om å forstå egen og andres atferd. Når vi forstår hva som styrer våre valg, har vi også bedre forutsetning for å ta kloke valg i krevende situasjoner.

Jobber du med de ansattes verdier, vil du oppnå engasjement og produktivitet. Jobber du derimot mot de ansattes verdier, vil du oppleve motarbeidelse og trenering av oppgaver.


6 tips for å lykkes med styrkebasert ledelse

  1. Kartlegging og bevisstgjøring av lederens personlige verdier og styrker
  2. Utforske når ansattes styrker overbrukes, underbrukes eller utløser allergier. Først da kan du utnytte det komplementære som ligger i styrker.
  3. Tren deg til å lytte til hva som ligger bak folks atferd og reaksjoner. Det er det ofte grunnleggende verdier som styrer.
  4. Sett sammen team med ulike styrker i tillegg til riktig kompetanse og erfaring.
  5. Definer mål og kommuniser en tydelig inspirerende visjon.
  6. Motiver og inspirer de ansatte til å yte sitt beste ved å fokusere på styrker i stedet for svakheter.

Styrkebasert ledelse må jobbes med, både på ledelsesnivå, medarbeidernivå og i utviklingen av selve bedriften/organisasjonen.

Lykke kan deles inn i to dimensjoner:

1. Lykke målt i tilfredshet (hedonia)
Denne lykken gir deg velvære. Det føles godt og den kan måles i livskvalitet. Det handler om å nå målene med minst mulig ubehag og du kan kjøpe deg lykken for penger. Lykke målt i tilfredshet kan være kortvarig.

2. Lykke målt i engasjement (eudaimonia)
Denne lykken handler om å fungere godt. Du er i en prosess som engasjerer. Du er villig til å stå imot motgang og streve for å oppnå resultat. Selve prosessen gir deg lykkefølelse. Personlig vekst og lysten til å lære og utvikle deg er til stede.

Denne lykken kan du ikke kjøpe for penger, og lykkefølelsen er mer varig.


Artikkelen er hentet fra et intervju av faglig leder, Lisa Vivoll Straume, skrevet av redaksjonen i LederNytt.
https://www.ledernytt.no/okt-produktivitet-med-styrkebasert-ledelse.5907842.html

Litteraturliste
Straume, & Vittersø, J. (2012). Happiness, inspiration and the fully functioning person: Separating hedonic and eudaimonic well-being in the workplace. The Journal of Positive Psychology, 7(5), 387–398. https://doi.org/10.1080/174397...