Leder- og organisasjons­utvikling

Leder- og organisasjonsutvikling i MIND: bygger på styrker, praktisk trening og hardt arbeid. Slik bidrar vi til merverdi og enestående prestasjoner.

Styrkebasert leder- og organisasjons­utvikling

Lederutvikling handler i stor grad om å forstå psykologien i egen og andres atferd. Når vi forstår hvilke mekanismer som styrer våre valg og hva som motiverer oss, har vi også en langt bedre forutsetning for å ta kloke valg i krevende situasjoner. Dette gjelder både organisatoriske forhold, mellommenneskelige forhold som relasjoner, kommunikasjon og samhandling, og individuelle reaksjoner og handlinger.

Styrkebasert ledelse er en anvendelse av positiv psykologi, der vi har fokus på individets, teamets og organisasjonens styrker og ressurser. Når vi har kartlagt styrkene trener vi systematisk på hvordan man bruker sine styrker for å nå mål og skape enestående prestasjoner. Indre motivasjon henger nært sammen med styrkene til den enkelte, og menneskers ønske om å bli sett og anerkjent på områder der de opplever seg selv som kompetente og verdifulle.

Vårt lederutviklingsprogram formidler kunnskap og gir grundig trening i å lede styrkebasert og anvende positiv psykologi i praksis. Lederen skal teoretisk forstå innholdet og betydningen av psykologiske fenomener som tankesett, emosjoner, selvregulering, mentale teknikker, egne styrker og verdier, etc., og gjennomføre simuleringer og praktisk bruk av teori.

Leder- og organisasjonsutvikling i MIND: foregår som regel i tre dimensjoner:

1 – Lede/utvikle seg selv

I denne dimensjonen får lederen kartlagt egne styrker, ressurser og utviklingsbehov, og lærer seg gode verktøy for å balansere styrker, sette mål, lage treningsplaner og ikke minst motivere til å nå mål.

2 – Lede/utvikle andre

Lederen skal kunne kartlegge styrker og ressurser hos andre, veilede på balansert bruk av styrker samt definere mål, treningsplan og motivasjon for å nå mål. Vi kartlegger også lederteamets relasjonelle styrker, og utformer treningsplaner knyttet til teamets og organisasjonens mål og strategi.

3 – Lede/utvikle organisasjonen

Lederen skal kunne anvende en læringsorientert og styrkebasert tilnærming til videreutvikling og realisering av organisasjonens visjon, mål, strategi og interne verdier. Sentrale begreper er kultur, kunnskaping, omdømme og ferdighetstrening på storytelling. Vi er spesielt opptatt av sammenhengen mellom verdier og styrker hos den enkelte medarbeideren, i samspillet mellom teamets medlemmer, og hvordan dette kommer til uttrykk i organisasjonens kultur.

Metode

Metodene våre bryter med tradisjonell tankegang, der vi har et akademisk perspektiv som baserer seg på positiv psykologi og styrkebasert utvikling. Tilnærmingen vår omfatter hele organisasjonen: Den tar utgangspunkt i kartlegging av lederens og medarbeidernes styrker og ressurser, og selve oppbyggingen av programmet – med veksling mellom teori på ulike nivåer og praktisk trening – er essensiell for å oppnå den ønskede utviklingen.

Vi har også som utgangspunkt at teori og praksis forankres på alle ledelsesnivåer, inkludert toppledelsen. Et tett og godt samarbeid med toppledelsen hvor vi legger ekstra innsats i kompetanseoverføring er nødvendig fordi det er disse som skal utøve veilederrollen i daglig drift. Slik kan vi utvikle en kultur der styrkebasert ledelse etableres som beste praksis.

Effekt

MIND: bygger sine metoder på egen og nyere forskning. Denne forskningen viser at å handle i tråd med egne styrker blant annet skaper engasjement, øker grad av måloppnåelse, utholdenhet og prestasjoner. Vi arbeider styrkebasert på individ, team og organisasjons-nivå, og i samspills-sonene mellom mennesker ligger et utrolig spennende potensial til å skape merverdi, både i samhandling og i utførelse av arbeidsoppgaver. Vår praktiske tilnærming til formidling gjør at kunnskapen blir forståelig og tilgjengelig. Kombinert med systematisk trening er dette en metode som bygger vinnerkulturer.

Samarbeidspartnere

No items found.
Gå til forrige
Gå til neste

MIND: byr på et robust og forståelig faglig grunnlag kombinert med praktiske og effektive verktøy for å jobbe med verdibasert ledelse. Det aller viktigste er allikevel at metoden og de ansatte hos MIND: motiverer til systematisk trening og hardt arbeid.

Nils Kristian Nakstad – adm. direktør, Enova

Med verktøykassa til MIND:, inklusiv styrkebasert ledelse, har våre forventninger til resultat blitt overgått. Vi er midt i prosessen og ser allerede positive resultater i ledergruppen, og med Mind på laget har vi fått en bedre strategiprosess enn vi har tidligere, med en klar visjon.

Helge Jansen – Managing Director, Hycast