Mind:s Etiske retningslinjer

MINDs etiske retningslinjer er vår rettesnor for hvordan vi møter og arbeider med kunder, kollegaer og øvrige omgivelser. Disse skal komme til uttrykk i vår atferd og være vårt kompass, også i møte med krevende og etisk utfordrende situasjoner. MINDs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte i MIND, samt styremedlemmer.

I MIND jobber vi jevnlig med våre etiske retningslinjer og har som siktemål at de skal være godt implementert i vår atferd og vårt arbeid. Vi bruker retningslinjene aktivt i våre leveranser ved å stadig vende tilbake til og diskutere hvordan vi skal opptre og håndtere leveransene i henhold til retningslinjene.

Alle medarbeiderne i MIND er aktive i å utvikle retningslinjene og vi har gjennom erfaring dannet retningslinjer som er anvendelige i forhold til vårt daglige arbeid, både internt og eksternt. De etiske retningslinjer skal ivareta kunders og forretningforbindelsers interesser og interne arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Våre etiske retningslinjer er ikke et statisk dokument.

RESPEKT

Ansatte i MIND skal opptre på en måte som reflekterer MINDs grunnleggende verdier og vise respekt for alle typer kunder og kollegaer, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, alder, livssyn, legning, sosial status, religion og politisk syn.

Alle ansatte i MIND har taushetsplikt om kunders, medarbeideres og andres forretningsmessige eller personlige forhold som man, gjennom sitt arbeid i MIND, får kjennskap til. Taushetsplikten gjelder både utad og i forhold til kolleger som ikke har behov for opplysningene i sitt arbeid. Ingen må aktivt søke opplysninger om kunder eller medarbeidere, når det ikke er behov for slike opplysninger i den enkeltes arbeide. Opplysninger, personlige og/eller profesjonelle, som fremkommer i veiledning/coaching ut over informasjon som på forhånd er avtalt skal videreformidles til nærmeste leder, eller andre avtalte personer, er taushetsbelagt.  Dette skal på forhånd samtykkes skriftlig av den ansatte. Alle ansatte i veiledning blir behandlet med respekt, empati og sensitivitet.

Ansatte i MIND tilstreber å ivareta autonomi og selvbestemmelse for kunden.

KOMPETANSE

Vi bestreber oss å utvikle og opprettholde høy faglig kompetanse. Ved å tilegne oss og bidra til den nyeste forskningen innen fagområdet skal vi sikre en kontinuerlig profesjonell utvikling. Vårt arbeid skal alltid være i overensstemmelse med et solid vitenskapelig grunnlag underbygget av erfaring.

Vi praktiserer innenfor de grensene for vår kompetanse som følger av utdannelse, trening, erfaring og begrensning. Vi tar oppdrag der vi på dette grunnlaget kan utøve solide leveranser. Der oppdraget er utenfor vårt kompetanseområde går vi ikke inn som leverandører.

KOMMUNIKASJON

Kontakt og kommunikasjon med kunder og forretningsforbindelser skal kjennetegnes av integritet, profesjonalitet og respekt, slik at det ikke skaper rom for tvil rundt MINDs motiver eller redelighet.

Kontakt og kommunikasjon med kollegaer og øvrige omgivelser skal kjennetegnes av åpenhet, respekt og integritet.

Ansatte i MIND tilstreber å bruke og formidle vitenskapelig forankret kunnskap på en måte som gjør den konkret, anvendbar, direkte og levende. Uttalelser i media på vegne av MIND skal avklares og godkjennes av daglig leder eller faglig leder før uttalelsene gis.

INTEGRITET

Ansatte i MIND søker å fremme integritet innen anvendt psykologi, undervisning og forskning. Dette innebærer å opptre ærlig og respektfullt overfor relevante involverte parter.  Det skal utvises forsiktighet med alkohol på arrangementer i regi av MIND, og det skal alltid finnes alkoholfrie alternativ. Som representant for MIND skal det alltid vises måtehold også i eksterne arrangement.

LOJALITET

Lojalitetsplikt er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp og det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom medarbeideren og MIND. Medarbeideren plikter å opptre i samsvar med MINDs interesser og MIND skal ivareta medarbeiderens interesser så langt det er mulig.

HABILITET

Ansatte i MIND må utvise særlig aktsomhet i situasjoner hvor det kan reises spørsmål om vedkommendes integritet eller uavhengighet. Ved tvil om habilitet avklares dette med nærmeste overordnede.