God selvledelse og balansen mellom krav og ressurser

Psykisk helse - Vår viktigste ressurs! På kort tid er verden satt i en svært krevende situasjon med stor grad av usikkerhet. Flere medarbeidere arbeider hjemmefra og har fått hverdagen endret. Dette har potensielt store konsekvenser på enkeltmennesket og på samfunnet.

Vi har produsert smittefrie digitale videomoduler til våre lederutviklingsprogram, denne gangen med fokus på psykisk helse og god selvledelse, samt balansen mellom krav og ressurser. Ønsker du å bestille tilgang? - Ta kontakt på post@mind.no.

Bakgrunn:

Det har alltid vært lønnsomt å jobbe systematisk og målrettet med å fremme god psykisk helse på arbeidsplassen. Vi har solid forskning som viser at medarbeidere som har det bra og fungerer godt oftere når mål, leverer bedre kvalitet og høyere prestasjoner. Vi ser det også som en del av samfunnsoppdraget til virksomheter – i tråd med FNs bærekraftmål nr 3 (sikre god helse).

I en tid med ekstra høy belastning som følge av pandemien, ser vi en økt forespørsel på kunnskap og verktøy på hvordan medarbeidere kan drive god selvledelse, samt håndtere kombinasjonen av høye krav (f.eks hjemmekontor eller økt bekymringer) og lave ressurser (f.eks manglende sosial støtte eller uforutsigbar fremtid).

Vi tror etterspørselen gjenspeiles i nasjonale og globale tall på psykisk helse og psykisk sykdom generelt – vi ser nå en betydelig økning i befolkningens symptomtrykk på angst, nedstemthet og bekymringer (se https://forskning.no/angst-dep... ). Hjemmekontor-situasjonen gjør det vanskelig å forutse hvordan dette vil påvirke medarbeidernes psykiske og fysiske helse frem i tid.

Men husk at psykisk helse er noe annet enn fravær av psykisk sykdom, og det krever derfor en annen tilnærming å jobbe helsefremmende. Vi vet at det å ha det bra og fungere godt har en sterk sammenheng med hva man gjør. Derfor har vi laget en videomodul med 11 episoder som gir medarbeidere kunnskap, innsikt og praktiske verktøy for å veilede seg selv til å best mulig håndtere og balansere forholdet mellom krav og ressurser i egen jobbsituasjon.

Digital modul: Psykisk helse på arbeidsplassen

Mål og ønsket effekt med videoserien er å gi ansatte følgende:

 1. Kunnskap om hvilke faktorer som kan hemme eller fremme måloppnåelse med høy kvalitet – både personlig (f.eks jobbengasjement), relasjonelt (f.eks sosial støtte) og situasjon (f.eks pandemi eller usikker jobbfremtid), også i vanskelige tider med høyt press.
 2. Gjennom refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser, skape innsikt i egen situasjon på hva som hemmer eller fremmer kvalitet og måloppnåelse, og hva den enkelte trenger for å fungere på sitt beste.
 3. Opplæring i et praktisk verktøy gir deltaker mulighet til å crafte egen jobbsituasjon (job crafting). Verktøyet kan brukes videre i team-prosesser og medarbeidersamtaler.

Målgruppen er alle medarbeidere og ledere i virksomheter.

Innhold:

Videoserien består av 12 episoder med følgende tema:

 1. Introduksjon – vår aller viktigste ressurs: Medarbeidere som har det bra og fungerer godt. Læringsmål for hele serien.
 2. Hva skiller psykisk sykdom fra normale reaksjoner på stress og belastninger
 3. Hva er psykisk helse og hvorfor er det lønnsomt? Forskning er tydelig på at psykisk helse som noe mer og annet enn fravær av sykdom. Det har en sterk sammenheng med hva vi gjør – og vi kan derfor påvirke hvordan vi har det og hvordan vi fungerer.
 4. Hvordan kan vi påvirke egen psykisk helse? Hvordan spiller vi opp ressursene i og mellom mennesker? Praktisk episode.
 5. Psykisk helse på arbeidsplassen – Jobb-Krav Ressursmodellen som rammeverk.
 6. Hva fører til motivasjon, engasjement og måloppnåelse, og hva tapper for energi og fører til dårlige prestasjoner og dårlig helse.
 7. Jobb krav – fysiske, sosiale eller organisatoriske aspekter ved jobben som krever vedvarende innsats og som derfor kan redusere helse og hemme måloppnåelse
 8. Jobb ressurser – fysiske, sosiale eller organisatoriske aspekter ved jobben som hjelper deg å nå mål, redusere jobb krav og samtidig stimulerer til læring og utvikling.
 9. Refleksjonsøvelse jobb-krav ressurser
 10. Personlige ressurser – dine grunnleggende verdier og styrker.
 11. Engasjerende ledelse – hvordan ledere kan bidra til å balansere forholdet mellom jobb og krav ved å tilrettelegge for bruk av styrker og ressurser
 12. Øvelse job crafting – et verktøy for å kartlegge energikilder og energi-lekkasjer, synliggjøre handlingsrom og planlegge / gjennomføre endring.

Deltakere gis tilgang på vår digitale plattform for video-læring. Hver episode varer mellom 2 og 10 minutter og er pedagogiske og informative. Total tidsbruk vil avhenge av hvor mye tid den enkelte legger i de praktiske øvelsene som lastes opp på samme plattform.

Med vennlig hilsen

Teamet i MIND: AS